OWS

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWS)

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez EURODRUT SP. Z O.O., zwana dalej Spółką elektronicznego potwierdzenia zamówienia.

1.2. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw są wiążące w momencie, gdy zostaną zadeklarowane w wycenie lub w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie warunki sprzeczne z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy klient może zgłosić, jednak będą ważne tylko i wyłącznie, jeśli zostanie to wyraźnie potwierdzone pisemnie przez Spółkę.

1.3. Wszystkie umowy i deklaracje stron muszą być przedstawione w formie pisemnej, aby zostały uznane za wiążące.

 

2. Warunki dostaw i usług

2.1. Dostawy i usługi dla Spółki są wyszczególnione w potwierdzeniach zamówień lub w dodatkach do nich.

2.2. Czas dostawy powinien rozpocząć się w momencie zawarcia umowy. Także gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione m.in. import, eksport, tranzyt, opłaty oraz gdy wszystkie techniczne spory zostaną rozstrzygnięte.

2.3. Spółka podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia wysyłki w wyznaczonym czasie, ale nie gwarantuje, że tak się stanie. Czas dostawy ma znaczenie, jedynie w przypadku, gdy zostanie to wyraźnie zaznaczone na piśmie.

2.4. Jeżeli oferta jest skierowana do przedsiębiorstwa, z którym Spółka pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi jest równoznaczny z przyjęciem oferty.

2.5. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania częściowych dostaw oraz wysyłki towaru o nadwadze lub niedowadze w ilości do +/- 10%.

2.6. Klient ma prawo do dochodzenia kar umownych za opóźnienia dostawy, w przypadku stałego terminu dostawy, jednak wymaga to udowodnienia, że opóźnienie powstało z winy Spółki odszkodowanie nie może przekroczyć 0,5% za każdy pełny tydzień zwłoki. W żadnym przypadku nie może przekroczyć łącznie 5,0% wartości zamówionych towarów. Odszkodowanie nie przysługuje za pierwsze dwa tygodnie opóźnień.

 

3. Dokumenty techniczne

3.1. Broszury i katalogi nie są wiążące, pod warunkiem, że nie zostało uzgodnione inaczej.

 

4. Warunki płatności

4.1. Ceny w ofertach wyrażone są w PLN. W przypadku cen w EUR. jednostka wynosić będzie równowartość w PLN przeliczona według kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedniego od daty sprzedaży towaru.

4.2. Zapłata za otrzymany towar bez żadnych potrąceń nastąpi według uzgodnionych warunków płatności.

4.3. W przypadku nieterminowej płatności, Spółka jest uprawniona do dochodzenia, oprócz głównego zobowiązania, odsetek za opóźnienia liczonych od upłynięcia uzgodnionej daty płatności zgodnie z kursem obowiązującym w siedzibie Spółki. Spółka ma prawo dochodzenia dalszych roszczeń.

4.4. Spółka zastrzega sobie prawa własności wszystkich dostaw do momentu otrzymania pełnej zapłaty zgodnie z umową oraz jest uprawniona do rejestrowania swoich praw własności w rejestrze publicznym.

 

5. Opakowanie

5.1. Klient zostaje osobno obciążony opłatą za opakowania, jeśli nie zostało określone inaczej na potwierdzeniu zamówienia. Opakowania są zwrotne w terminie nie przekraczającym 120 dni od daty zakupy.

 

6. Reklamacja

6.1. Klient ma prawo składać reklamację w sprawie dotyczącej zakupionego towaru/usługi.

6.2. Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli klienta w sprawie reklamacji do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@eurodrut.pl, bądź w formie pisemnej na adres: EURODRUT SP. ZO.O. ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne

6.3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), b) uzasadnienie reklamacji.

6.4. Spółka na rozpatrzenie reklamacji ma czas nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach komplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

6.5. Dostawy towaru firmami kurierskimi → W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki odbiorca powinien wnieść zastrzeżenia do dokumentu przewozowego oraz sporządzić w obecności kierowcy protokół szkody określający przyczynę, stan opakowania i szacunkową wartość szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest jednoznaczne z wzniesieniem reklamacji.

6.6. Spółka oświadcza i zapewnia, że dostawy i usługi będą spełniać wymogi techniczne oraz że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub wtórne. Klient nie będzie miał innych środków ochrony prawnej z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.

6.7. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za szkody spowodowane opóźnieniem wynikającym z powodów będących poza ich kontrolą m.in. działania ustawodawcze, regulacje lub inne działania rządu, pożary, powodzie, strajki, brak lub niemożność otrzymania surowców, paliwa lub transportu.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Poznaniu.