O firmie

Firma Eurodrut powstała w 2002 roku, ale doświadczenie założyciela firmy sięga do roku 1995. Wieloletnie doświadczenie wpłynęło na intensywny i systematyczny rozwój firmy. Eurodrut to obecnie jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją drutów nawojowych do nawijania silników elektrycznych, transformatorów, cewek i innych elementów indukcyjnych. Oprócz przewodów oferujemy również wszelkie podzespoły do budowy lub regeneracji silników. Siedziba firmy znajduje się w Tarnowie Podgórnym, gdzie znajduje się magazyn główny.

Dzięki współ­pracy ze spraw­dzo­nymi, reno­mo­wa­nymi pro­du­cen­tami pol­skimi i zagra­nicz­nymi możemy zapro­po­no­wać Pań­stwu sze­roki wybór pro­duk­tów i bardzo dobry serwis . Nasi dostawcy to naj­więksi w Euro­pie pro­du­cenci dru­tów nawo­jo­wych:  DAHREN GROUP, EDERFIL BECKER i inni. Od wielu lat jesteśmy również wyłącznym przedstawicielem firmy RONSEN SUPER MICRO-WIRE, producenta ultracienkich przewodów nawojowych oraz ETERNAL AUTOMATION producenta maszyn do uzwojeń elektrycznych, takich jak produkcja transformatorów, przekaźników i cewek, a także całych linii produkcyjnych, której również staliśmy się przedstawicielem na Polskę i Europę Wschodnią oraz świadczymy usługi serwisowe w całej Europie. Kolejną firmą, którą dumnie od 13 lat reprezentujemy to hiszpański producent ROYAL DIAMOND, który oferuje żywice, lakiery i laminaty giętkie dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz wysoka pozy­cja ryn­kowa uła­twia kom­plek­sową i pro­fe­sjo­nalną obsługę małych i śred­nich firm, aż po duże jed­nostki prze­my­słowe. Firma roz­wija się i sys­te­ma­tycz­nie roz­bu­do­wuje swoją sieć sprze­daży. Jeste­śmy otwarci na indy­wi­du­alne nego­cja­cje doty­czące cen i ter­mi­nów płat­no­ści. Jeste­śmy firmą, która potrafi dzia­łać w spo­sób nie­sza­blo­nowy, co prze­kłada się na indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego z klien­tów. Cały czas dbamy, aby ofe­ro­wane przez nas pro­dukty były inno­wa­cyjne, funk­cjo­nalne i naj­wyż­szej jako­ści, aby w 100% speł­niały ocze­ki­wa­nia klien­tów i przy­spo­rzyły im zado­wo­le­nia oraz real­nych korzy­ści bizne­so­wych. Pro­po­nu­jemy part­ner­skie zasady współ­pracy, mamy nadzieję, że prze­łożą się na nasz wza­jemny suk­ces. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl