Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego www.sklepeurodrut.pl

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepeurodrut.pl prowadzony jest przez EURODRUT SP Z O.O. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080 ul. Poznańska 22E/2, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, występujący pod numerem KRS 0000551176, NIP: 777-29-05-503, REGON: 300307410 Poniższy regulamin jest dla wszystkich konsumentów, przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz wyjaśnia procedurę umowy sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

2) Sklep internetowy - aplikacja internetowa dostępna w ramach Usługi umożliwiająca prezentację, reklamę i sprzedaż w sieci Internet produktów i usług (oferty handlowej) Klienta użytkownikom końcowym; autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego przysługują Usługodawcy;

3) Sprzedawca - firma EURODRUT SP. ZO.O. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080, ul. Poznańska 22E/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca NIP: 777-29-05-503

4) Konsument - przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który dokonał zamówienia Usługi w celu korzystania z niej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

5) Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta polegająca na możliwości zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności konta oraz niniejszy Regulamin.

6) Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem http://www.sklepeurodrut.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi (w tym dokonanie rejestracji);

7) Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w sklepie internetowym

8) Konto użytkowania sklepu - elektroniczne konto (adres internetowy) zakładane dla Klienta w platformie na potrzeby prowadzenia konkretnego sklepu internetowego

9) Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

10) Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie sklepu internetowego.

11) Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS. 12) Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

13) Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdoczesnego logowania się w Sklepie internetowym.

14) Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

15) Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia. 16) Produkt: dostępna w sklepie rzecz, asortyment będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą

 

 

2. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną

2. 1) Użytkownik może założyć Konto w trakcie procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2. 2) Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący: Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, uzupełnia wszystkie pola oznaczone „*”. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu sklepu internetowego oraz oświadcza i potwierdza, że: a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać

2.3) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez EURODRUT SP. ZO.O. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. 4) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Konsument ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego,

Konsument powinien stosować się do następujących zasad:

a) Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta

b) Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

c) Nie zapisywać hasła,

d) Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,

 

 

3. Kontakt ze sprzedawcą

3.1) Adres Sprzedawcy: Główny oddział firmy EURODRUT SP. ZO.O., ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne

3.2) Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@eurodrut.pl

3.3) Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 749 161

3.4) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

3.5) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

4. Ochrona danych osobowych

4.1) Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).4.2) Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług

4.2) Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług

4.3) Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.4) Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

4.5) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklepeurodrut.pl

 

 

5. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

5.1) Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

5.2) Usługobiorca może rozwiązać umowę przed wykonaniem Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@eurodrut.pl lub w formie pisemnej na adres: EURODRUT SP. ZO.O. , ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne.

5.3) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

5.4) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy oraz nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez EURODRUT SP. ZO.O. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

5.5) Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 7 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5.6) Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy trzeba poinformować EURODRUT SP. Z.O.O o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.7) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

6. Postępowanie reklamacyjne usługi

6.1) Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

6.2) Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do EURODRUT SP. ZO.O. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@eurodrut.pl, bądź w formie pisemnej na adres: EURODRUT SP. ZO.O. , ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne.

6.3) Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b) uzasadnienie reklamacji

6.4) EURODRUT. SP. ZO.O. , na rozpatrzenie reklamacji ma czas nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach komplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych. 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wysyłek towaru przez firmy kurierskie

6.5) W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki odbiorca powinien wnieść zastrzeżenia do dokumentu przewozowego oraz sporządzić w obecności kierowcy/kuriera protokół szkody określający przyczynę, stan opakowania i szacunkową wartość szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest jednoznaczne z wzniesieniem reklamacji.

6.6) Reklamacja w sprawie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki powinna zostać złożona w dniu odbioru przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@eurodrut.pl, bądź w formie pisemnej na adres: EURODRUT SP. ZO.O. , ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne.

6.7) Reklamacja powinna zawierać następujące dane: a) protokół szkody określający przyczynę (sporządzony w obecności kierowcy/kuriera) b) zdjęcia potwierdzające ubytek, szkodę lub uszkodzenie przesyłki

6.8) EURODRUT. SP. ZO.O. , na rozpatrzenie reklamacji ma czas nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach komplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

 

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1) Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

7.2) Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015 r.

7.3) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami poniżej albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

 

 

8. PŁATNOŚCI, WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

8.1) PŁATNOŚCI

Klienci sklepu mogą zdecydować jaką formę płatności wybierają: płatność przy odbiorze (pobranie), przedpłata na konto lub płatność internetowa PayU. Formę płatności wybierasz w trakcie składania zamówienia. Płatność przy odbiorze (pobranie) Za zamówione produkty zapłać kurierowi przy odbiorze. Przedpłata na konto Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po potwierdzeniu przez bank wpłaty na nasze konto przystąpimy do realizacji twojego zamówienia.

8.2) CENY Dla produktów niedostępnych ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

 

 

9. WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

9.1) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2) Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

9.3) Zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.

3.2) ZWROT/REKLAMACJE TOWARÓW Klient zobowiązany jest wysłać na koszt własny towar, który oddaje do reklamacji bądź zwrotu. Wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 3.3) ZWROT OPAKOWAŃ Wszystkie opakowania są fakturowane. Opakowania są zwrotne. Klient po zwróceniu pustych opakowań na koszt własny otrzyma fakturę korygującą (jeśli zwrócone opakowania będą zgodne z wydanymi).

3.4) RABATY Rabaty nadawane są indywidualnie dla każdego klienta. Jeśli wartość netto zamówienia przekroczy 2000zł – przesyłka gratis.

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1) Umowy zawierane przez sklep internetowy zawierane są w języku Polski, po wcześniejszej konsultacji z Administratorem Sklepu umowa może zostać zawarta w języku angielskim.

10.2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania, zmian sposobów płatności i dostaw. Zmiany mogą być dokonane tylko przez Sprzedawcę.

10.3) W sprawach nieuregulowanych firma EURODRUT SP. Z O.O z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080, ul. Poznańska 22E/2 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, występujący pod numerem KRS,NIP: 777-29-05-503, REGON: 300307410 zapowiada iż, w przypadkach braku polubownego rozwiązania, spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Poznaniu.